vốn đầu tư dự án great wolf lodge tại mỹ

Tổng quan dự án CMB nhóm 51: GREAT WOLF LODGE ở tiểu bang Georgia

Đặc biệt, để hỗ trợ dự án này, chính quyền thành phố LaGrange và địa hạt Troup sẽ hỗ trợ 17 triệu USD thông qua