sức mạnh kinh kế của mỹ

Những quan điểm của Donald Trump về chương trình đầu tư định cư EB5

Là một người sống hơn 40 năm ở Hoa Kỳ và đã từng tham gia nhiều cuộc vận động tranh cử cho nhiều ứng cử