quốc gia tôn trọng pháp luật

Tổng quan về lịch sử phát triển của Mỹ

Sứ mệnh lâu dài của nước Mỹ là bảo đảm cho các giá trị về tự do, dân chủ và cơ hội – di sản