đào tạo luật sư ở mỹ

Quy định về các luật sư, nguyên đơn và nhóm lợi ích trong thủ tục tố tụng ở Mỹ

Một khác biệt khác về sự chuyên môn hóa trong nghề luật là giữa các luật sư của bên nguyên và bên bị. Các luật